Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 89/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 08 sierpnia 2003 roku


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2003 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 135 ust. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, co następuje:

§ 1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2003 r. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2003 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Z up.
Alicja Podlewska
z-ca Burmistrza