Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 90/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 sierpnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr:

  • 13 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Lipowej, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 55.112,00 zł,
  • 22 mieszczącego się w budynku nr 6 a w Sztumie przy ul. Morawskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 56.918,00 zł.

wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuje komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Z up.
Alicja Podlewska
z-ca Burmistrza