Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 139/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 grudnia 2003 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2004 rok i przyjęcia informacji
o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2003 r.


Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2004 rok w kwotach:

 1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji w kwocie -- 22.675.874 zł
 2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie -- 26.770.247 zł

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
i Radzie Miejskiej w Sztumie.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 139/2003
z dnia 12 grudnia 2003 roku
Uchwała Nr .....................
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia ................................

w sprawie budżetu gminy na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zmianami), art. 22 ust. 4, art. 48, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 110 ust.1 i 2, art. 112, art. 116 ust.1 i 4, art. 117 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i 2,
art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), art. 28 ust. 3 w związku z art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości -- 22.675.874 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

  • a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
   i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -- 1.311.540 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 3,
   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie
   porozumień z organami administracji rządowej
   w wysokości -- 3.000 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 4,
   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
   sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości, -- 185.000 zł§ 2


 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości -- 26.770.247 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

  • a) wydatki bieżące kwotę -- 21.553.897 zł
   w tym na:

   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -- 11.424.500 zł
   • dotacje -- 924.150 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 5,
   • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
    rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -- 1.311.540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
   • wydatki na obsługę długu gminy, -- 99.738 zł

    b) wydatki majątkowe -- 5.216.350 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6.


 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

  • a) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
   na podstawie porozumień zawartych z organami
   administracji rządowej -- 3.000 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 4,
   b) wydatki na realizację zadań określonych w programie
   profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, -- 185.000 zł

 4. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami
  inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 3


 1. Ustala się deficyt w wysokości -- 4.094.373 zł
  finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody
  - załącznik Nr 8,

  • a) Przychodami w kwocie -- 4.474.973 zł
   z tytułu:

   • kredytów lub pożyczek pomostowych (spłata nastąpi
    w 2004 roku po uzyskaniu środków z SAPARDU), -- 2.181.040 zł
   • wolnych środków, -- 1.336.056 zł
   • nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. -- 957.877 zł

   b) Rozchodami w kwocie -- 380.600 zł
   z tytułu:

   • spłat rat kredytów, -- 166.800 zł
   • spłat rat pożyczek. -- 213.800 zł


§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5


Uchwala się plany przychodów i wydatków:

 • a) zakładu budżetowego,
  b) środków specjalnych,

jak w załączniku Nr 10.

§ 6


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 7


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości. -- 218.000 zł

§ 8


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

 • a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
  w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty -- 2.181.040 zł

  b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
  w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty -- 1.000.000 zł

  c) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty -- 2.500.000 zł

  d) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
  przeniesień wydatków między działami,

  e) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu z wyjątkiem zmian dotyczących § 4010, 4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

  f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Plan dochodów na rok 2004 (załącznik Nr 1 do Uchwały)
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2004
Plan wydatków na 2004 rok (załącznik Nr 2 do Uchwały)
Wydatki
Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2004 rok (załącznik Nr 3 do Uchwały)
Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 r.
(załącznik Nr 4 do Uchwały)
Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2004 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały)

Plan wydatków majątkowych na rok 2004
(załącznik Nr 6 do Uchwały)

Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów (załącznik Nr 7 do Uchwały)
Sfinansowanie deficytu budżetowego 2004 r.
(załącznik Nr 8 do Uchwały)
Prognoza kwoty długu gminy
(załącznik Nr 9 do Uchwały)
Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004
(załącznik Nr 10 do Uchwały)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
(załącznik Nr 11 do Uchwały)

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sztum opracowana na dzień 30.09.2003 roku.
(Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 139/2003z dnia 12 grudnia 2003 r.)