Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XV/85/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na zakup „ciężkiego samochodu gaśniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jedn. tekst w Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40.000,- zł Powiatowi Sztumskiemu zgodnie z porozumieniem na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XIV/77/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł Powiatowi Sztumskiemu zgodnie z porozumieniem na zakup autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zarząd Powiatu w Sztumie pismem z dnia BR.0714/2/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany przeznaczenia kwoty 40.000,- zł z dofinansowania zakupu autodrabiny na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w bieżącym roku wskazał jako priorytet zakup ciężkich samochodów gaśniczych. Koszt zakupu samochodu wynosi 477.500,- zł Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku zabezpiecza kwotę 250.000,- zł, Starostwo Powiatowe – 150.000,- zł. Pozostałą kwotę winna we własnym zakresie zabezpieczyć Komenda Powiatowa PSP w Sztumie. Pomoc gminy w znacznym stopniu przyczyni się do zgromadzenia niezbędnych środków, a tym samym zakupu samochodu.
Pozyskanie nowego samochodu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy, usprawni działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.