Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XV/84/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M.P. Nr 49, poz.771 z 2003r.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1


Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2003r, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, z kwoty 34,57 zł do 33,65 zł za 1 kwintal.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski