Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XV/83/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2004 roku


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych (tekst jedn. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz 84 ze zmianami)

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy dla każdego psa 22,- zł rocznie.

§ 2


Ustala się terminy i sposoby poboru podatku:

  1. podatek płatny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
  2. podatek pobiera się w połowie stawki, o której mowa w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
  3. pobór podatku od posiadania psów dokonywany będzie w drodze inkasa przez upoważnionych inkasentów na podstawie prowadzonych list

    • w mieście: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełmińska”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Parkowe 5,7”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Parkowa”.
    • na wsi sołtysi.


§ 3


Traci moc uchwała Nr IV/11/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w spawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


W zakresie podatku od posiadania psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia do stanowienia stawek szczegółowych, stosowania ulg i zwolnień, a także określenia sposobu poboru podatku, terminów płatności, określenia inkasentów. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tego podatku za rok 2003 proponuje się jego podniesienie w niewielkim stopniu (o 1,- zł), jednocześnie podejmując działania zmierzające do „uszczelnienia” tego podatku przez sporządzenie i aktualizowanie wykazów posiadaczy psów oraz częstsze kontrole realizacji obowiązku wynikającego z uchwały.
Ustawodawca określił również, że podatku od posiadania psów nie pobiera się :

  1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
  2. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe -- od jednego psa,
  3. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu.