Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XV/79/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku


w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawie art.5 ust.5 i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Wprowadza się następujące opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie:

  • W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – 70 zł miesięcznie
  • W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – 70 zł miesięcznie
  • W Publicznym Przedszkolu w Czerninie -- 65 zł miesięcznie

§ 2


Zwolnienie z odpłatności za dany miesiąc może nastąpić na pisemny wniosek rodziców w przypadku ciągłej nieobecności dziecka co najmniej przez okres I miesiąca.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.

§ 5


Traci moc uchwała Nr III/7/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zwiększenie stawek opłaty za świadczenie usług przez przedszkola podyktowane jest wzrostem kosztów utrzymania.
W 2002 roku na utrzymanie przedszkoli poniesione zostały wydatki w wysokości 1.788.028,12 zł. Wpływy z opłaty stałej w 2002 roku wyniosły 188.851,80 zł. Udział rodziców w kosztach utrzymania przedszkoli w 2002 roku wyniósł 10,6% .
Przewidywane wydatki na utrzymanie przedszkoli w 2003 roku wynoszą 1.960.400 zł. Wpływy z opłaty stałej przewiduje się w wysokości 192.710 zł, co stanowi 9,8% ogólnych wydatków.
W związku z tym, iż przewidywane koszty utrzymania przedszkoli w 2003 roku rosną o 9,6% w stosunku do 2002 roku, a udział rodziców w kosztach wynosi 9,8% i jest niższy w stosunku do 2002 roku proponuje się wzrost opłaty stałej o 5 zł.