Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XIV/77/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 15 listopada 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na zakup autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł Powiatowi Sztumskiemu zgodnie z porozumieniem na zakup autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zakup autodrabiny przyczyni się do podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Sztum. Drabina będzie również służyła do ratowania osób będących na wysokich kondygnacjach budynków mieszkalnych i innych obiektów. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sztumie nie posiada na wyposażeniu takiego sprzętu. W związku z tym nie zawsze może sprostać stawianym jej zadaniom. Starostwo Powiatowe zwróciło się o dofinansowanie zakupu autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Sztumie.