Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XIV/75/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2003 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 136/6 obręb nr 3 w mieście Sztum

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art. 8 ust 1-3, art.9-11, art. 18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1519 ze zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXXIX/321/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. w § 2 dodaje się : „z zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej”.

§ 2


 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 136/6 obręb nr 3 w mieście Sztum przy ulicy Jagiełły, stanowiący zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 1989 r. uchwałą nr IX/44/89 (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1990 r. Nr 3 poz. 13).

 2. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 0,86 ha, w granicach jak w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 3. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny o różnych funkcjach, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi. Cyfry oznaczają numer kolejny terenu, natomiast symbole literowe oznaczają następujące funkcje:

  • KS - urządzenia komunikacji samochodowej,
   MN - zabudowa mieszkaniowa,
   ZP - zieleń publiczna,
   KD - komunikacja drogowa.

 4. Nie ustala się granic obszarów zintegrowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 3


Ustala się następujące definicje pojęć użytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu – są to ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały i na rysunku planu.
Rysunek planu – jest to załącznik graficzny do niniejszej uchwały, zawierający ustalenia stanowiące integralną część ustaleń planu.
Usługi nieuciążliwe – jest to działalność usługowa nie powodująca, hałasu drgań i zanieczyszczeń powietrza przekraczających obowiązujące normy dla terenów mieszkaniowych.

§ 4


Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów:

  1. KS teren komunikacji samochodowej o powierzchni ok. 0,54 ha.
   Teren przeznaczony dla realizacji stacji paliw płynnych tj. zespołu obiektów budowlanych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji silnikowych paliw płynnych, olejów i smarów oraz gazu płynnego. W skład tego zespołu wchodzić mogą: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw, instalacje technologiczne, wodnokanalizacyjne i energetyczne, urządzenia do wydawania gazu płynnego, podjazdy, zadaszenia, (wiaty) oraz inne urządzenia usługowe.
   Dopuszcza się w ramach zespołu obiektów stacji realizację obiektu handlu detalicznego o powierzchni użytkowej max 300 m2.
   Wyklucza się realizację obiektów tymczasowych i tymczasowe zagospodarowanie i urządzenie terenu.

   Warunki urbanistyczne:

   • teren stanowi jedną działkę bez możliwości podziału,
   • nieprzekraczalna linia zabudowy – 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej nr 55 (ul. Jagiełły), jak na rysunku planu,
   • przez teren przeprowadzić ciąg pieszy o szerokości min 2,5 m łączący ul. Fiszera z ul. Jagiełły, który stanowić może wyjazd awaryjny z terenu stacji do ul. Fiszera,
   • min 30% terenu przeznaczyć pod powierzchnie biologicznie czynną (zieleń niska i wysoka: trawniki, kwietniki, krzewy, grupy i szpalery drzew),
   • szpalery lub grupy drzew oraz krzewy wprowadzić wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki.

   Kształtowanie zabudowy:

   • wysokość zabudowy – 1 kondygnacja,
   • wysokość zadaszeń (wiat) – max 8,00 m nad poziom terenu,
   • dachy płaskie.

  2. MN teren zabudowy mieszkaniowej o powierzchni ok. 0,26 ha.
   Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków mieszkaniowych oraz budowę garaży w ilości 1 garaż/1 mieszkanie.
   Dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych w parterach budynków.

   Warunki urbanistyczne:

   • teren stanowi jedną działkę bez możliwości podziału,
   • powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni działki,
   • nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu:

    • od strony Fiszera wzdłuż linii zabudowy budynków istniejących,
    • równolegle do granicy z działką nr 236/5, wzdłuż linii zabudowy budynku istniejącego,
    • 3,0 m od istniejącej linii elektroenergetycznej NN,

   • min 40% terenu przeznaczyć pod powierzchnię biologicznie czynną (trawniki, krzewy, ogródki, itp.)

   Kształtowanie zabudowy:

   • wysokość zabudowy – do II kondygnacji z poddaszem użytkowym;
   • Dachy strome, dwu lub wielospadowe, o minimalnym pochyleniu 25%,

  3. ZP teren zieleni publicznej o powierzchni ok. 0,05ha.
   Teren przeznaczony dla organizacji ciągu pieszego o szerokości min 2,5m., (który spełniać może funkcję wyjazdu awaryjnego z terenu 1 KS) i zieleni niskiej (trawniki, krzewy).
  4. KD teren komunikacji drogowej o powierzchni ok. 0,01ha. Pas terenu o szerokości do 3,0 m jak na rysunku planu, przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 55 (ul. Jagiełły).

 2. Zasady obsługi komunikacyjnej:
  Wjazd na teren 1 KS z drogi krajowej nr 55 (ul. Jagiełły) poprzez pasy o szerokości 3,0 m równoległe do jezdni drogi krajowej (dla prawo skrętu i lewoskrętu), w sposób określony i zwymiarowany na rysunku planu . Nie dopuszcza się lokalizowania dodatkowych wjazdów z drogi krajowej nr 55.
  Dopuszcza się organizację wyjazdu awaryjnego do ulicy Fiszera poprzez projektowany ciąg pieszy.
  Miejsca postojowe dla zatrudnionych i użytkowników urządzeń usługowych towarzyszących stacji i dla obiektu handlowego zapewnić na własnej działce.
  Wjazd na teren 2 MN z ul. Fiszera, jak w stanie istniejącym. Na terenie 2 MN miejsca postojowe dla mieszkańców, zatrudnionych i użytkowników zapewnić na własnej działce.
  Zabrania się lokalizowania urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż drogi krajowej nr 55.

 3. Zasady obsługi inżynieryjnej:
  Zaopatrzenie w wodę terenów 1 KS i 2 MN - z istniejącego wodociągu miejskiego zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika sieci. Na terenie 1 KS zachować istniejące rurociągi zaopatrujące w wodę sąsiednie tereny.
  Odprowadzenie ścieków z terenów 1 KS i 2 MN oraz ścieków technologicznych z terenu 1 KS - do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Sztumie. Ścieki technologiczne podczyszczać w stopniu uzgodnionym z użytkownikiem systemu.
  Na terenie 1 KS zachować istniejące rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzące do istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Fiszera. Dopuszcza się zmianę przebiegu tych rurociągów.
  Na terenie 1 KS, w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą od strony drogi krajowej nr 55 a nieprzekraczalną linią zabudowy zapewnić możliwość realizacji kolektora sanitarnego i innych sieci uzbrojenia technicznego nie związanych z obsługą stacji paliw.
  Odprowadzenie wód opadowych:

  • z dachów budynków i zadaszeń (wiat) – bezpośrednio do gruntu,
  • z dróg, placów manewrowych i parkingów – wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
  • ze stanowisk dystrybutorskich oraz stanowisk napełniania zbiorników – do kanalizacji sanitarnej po podczyszczeniu w stopniu uzgodnionym z zarządzającym systemem kanalizacji.

  Odpady stałe, po segregacji wg grup asortymentowych i osady z separatorów zagospodarowywać przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiębiorstwo.

  Zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni miejskiej lub indywidualnie, z wykorzystaniem niskoemisyjnych nośników energii.

  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej NN i SN zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika sieci.

  Zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego ciśnienia zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika sieci. Na terenie 1 KS zachować istniejący gazociąg zaopatrujący w gaz sąsiednie tereny.

 4. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:

  1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu stacji paliw (1 KS) wymagają sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na środowisko gruntowo – wodne na podstawie badań warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich dotyczących projektowanych obiektów i ich otoczenia.

  2. Stację paliw należy wyposażyć w instalacje do monitorowania (pomiaru stanu magazynowego produktów) i urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem tych produktów do gruntu, wód gruntowych i powietrza atmosferycznego.

  3. Na terenie 1 KS:

   • dopuszcza się podniesienie poziomu terenu do wysokości poziomu terenów sąsiednich,
   • ukształtowanie skarp nie może przekraczać granic działki,
   • projektowane zmiany stosunków wodnych nie mogą stwarzać zagrożeń i pogarszać stanu stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

  4. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestora posiada tytuł prawny, a znajdujące się na przedmiotowym terenie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

  5. Na terenie objętym planem nie występują obszary i obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy zgłosić odkrycie do Muzeum Archeologicznego.

 5. Inne uwarunkowania:

  1. W zakresie wymagań obrony cywilnej na etapie projektu technicznego wymagane uzgodnienie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
  2. Zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych – z wodociągu miejskiego lub jeziora Sztumskiego.


§ 5


 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 0% dla całego obszaru objętego planem.

 2. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

  • granice planu,
  • linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
  • linie zabudowy nieprzekraczalne,
  • ciąg pieszy,
  • oznaczenia cyfrowo – literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
  • wymiary w metrach, określające odległości oraz promienie łuków.


§ 6


Zobowiązuje się Burmistrza Sztumu do:

 1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
 2. umieszczeniu odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

§ 7


 1. W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Sztum dnia 18 grudnia 1989 r. uchwałą nr IX/44/89 (Dz. U. Woj. Elbląskiego z 1990r. Nr 3 poz. 13).
 2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, pkt. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Działka nr 136/6 w Sztumie przy ul. Jagiełły – Fiszera stanowi własność Gminy i na podstawie dotychczasowych ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum mieści się w terenach funkcji usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustalonym obowiązkiem opracowania zmian do planu.

Projekt zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla powyższego terenu ustala sposób przeznaczenia i zasady zagospodarowania terenów uwzględniając ich funkcję, dostępność komunikacyjną, poprawę estetyki. Tereny te zostały wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie od dnia 07.07.2003 do 28.07.2003 roku został wyłożony do publicznego wglądu. W ustalonym terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia planu nie zostały wniesione protesty oraz zarzuty do ustaleń przyjętych w projekcie planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum zatwierdzonymi Uchwałą XLIII/341/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27.04.2002 roku, które ustalają preferencje dla rozwoju urządzeń obsługi pojazdów i pasażerów w sąsiedztwie drogi krajowej nr 55.

W związku z brakiem zgłoszeń protestów i zarzutów, podjęcie uchwały w niniejszym brzmieniu spowoduje zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwość podjęcia decyzji o przygotowaniu przedmiotowego terenu do zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie planu.