Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XIII/67/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 września 2003 roku


w sprawie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum na lata
2003 – 2006


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się do realizacji następujące kierunki aplikowania o środki pozabudżetowe dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2003 – 2006 przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum:
Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Przyjęcie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2003 – 2006 jest szczególnie ważne w procesie programowania strategicznego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy a ponadto:
- wytycza kierunki ubiegania się o środki pozabudżetowe z funduszy Unii Europejskiej,
- Umożliwia koordynowanie działań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.


Przyjęte kierunki aplikowania są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum oraz Strategią Wdrażania i Rozwoju Turystyki w Gminie Sztum

Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” zakłada: odbudowę i zagospodarowanie turystyczne głównych przestrzeni publicznych miasta, jest inwestycją długoletnią i kilkuetapową. Zagospodarowaniu podlegać będą: Wzgórze Zamkowe (stworzenie bazy hotelowo – restauracyjnej), Plac Wolności (uporządkowanie starej tkanki urbanistycznej), Park Miejski (ponadlokalna strefa aktywnego wypoczynku), obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Sztumskiego i Barlewickiego.
W celu zapewnienia partycypacji społecznej w przygotowaniu i realizacji projektu zostanie powołany Społeczny Komitet Konsultacyjny złożony z zainteresowanych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno gospodarczego, powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, spadku bezrobocia.
Przyjęte kierunki aplikowania o środki pozabudżetowe są zgodne z wnioskami i oczekiwaniami mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.