Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr98, poz. 1070; zm. z 2001r. Dz. U. Nr 154, poz. 1787; z 20002r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się zespół opiniujący w następującym składzie osobowym:

  1. Mirosław Grabarek – radny
  2. Waldemar Fierek – radny
  3. Sławomir Michalik – radny
  4. Irena Ruszkowska – radna
  5. Anna Mielniczek – sekretarz UMiG
  6. Przedstawiciel Policji wskazany przez Komendanta Policji

§ 2


Zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów okręgowych i rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Ławnicy są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z przepisami ustawy i spełniającymi określone wymogi. Celem dokonania wyboru kandydatów, którzy spełniają wszystkie warunki ustawowe, w tym warunek nieskazitelności i zasługują na społeczne zaufanie, rada gminy powołuje zespół opiniujący.