Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała nr XII/63/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jagiełły, Kwidzyńska w Sztumie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami)-

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Nadaje się rondu położonemu w Sztumie u zbiegu ulic Jagiełły, Kwidzyńska nazwę
„Na Przedzamczu”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


W związku z zakończeniem budowy drugiego ronda na terenie miasta, proponuje się nadać temu miejscu nazwę „Na Przedzamczu”.
Jest to fragment miasta, który od wielu lat jest tak nazywany przez mieszkańców miasta i gminy. Podjęcie proponowanej uchwały „zalegalizuje” nazwę zwyczajową.