Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała nr X/51/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 roku


w spawie wyłonienia kandydata na członka rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Miejska w Sztumie deleguje na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie Pana Joachima Majewskiego.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XLI/329/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie wyłonienia kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przedstawicieli do rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej wyłaniają rady gmin w liczbie ustalonej przez organ, który utworzył zakład. W związku z nowa kadencja Rady postanawia się, że w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie wejdzie osoba wytypowana przez Radę Miejską obecnej kadencji. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię resortowej komisji Rady Miejskiej.