Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr X/50/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sztum w latach 2003 – 2007.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591ze zmianami) w związku z art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum
na lata 2003 - 2007 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski

Załącznik