Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr VII/31/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 03 marca 2003 roku


W sprawie wytypowania do zbycia działki nr 629/3, położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej na cele publiczne.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ / oraz § 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 629/3 o pow. 28m2 położonej w Sztumie obręb 2, opisanej w KW nr 1654 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, na rzecz Elbląskich Zakładów Energetycznych Spółka Akcyjna w Elblągu dla celów publicznych z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 3


Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz zawarcia umowy notarialnej pokrywają nabywcy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie


Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum , działka nr 629/3 mieści się w terenach istniejącej i projektowanej zieleni urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń technicznych obsługi miasta Sztum.
Zgodnie z ustaleniami planu na w/w działce zostanie wybudowana stacja tansformatorowa przez Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A w Elblągu , mająca na celu zasilenie zamku w Sztumie .
W związku z tym, że po wybudowaniu , obiekt służył będzie celom publicznym zasadnym jest zwolnienie z obowiązku zbycia w/w działki w drodze przetargu.
Koszty przygotowania nieruchomości, związane z jej zbyciem oraz zawarciem umowy notarialnej pokrywają Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuję podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu .