Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr VI/29/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2003.


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz harmonogram realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie:


Zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy.
W programie gminnej komisji na 2003 rok uwzględniono przede wszystkim zadania związane z problemami podstawowych uzależnień ludzi młodych, często niestety dzieci i młodzieży szkolnej. Uzależnień nie tylko od alkoholu, ale także narkotyków, leków i palenia tytoniu. Właśnie dlatego działania informacyjne i edukacyjne kierowane są do szkół i przedszkoli. Konkursy wiedzy, prelekcje, przedstawienia teatralne, rozpowszechnianie broszur, plakatów i ulotek będą podstawowymi przedsięwzięciami kierowanymi do młodych ludzi. Konkretna pomoc w walce z nałogiem kierowana będzie także do osób dorosłych dotkniętych alkoholizmem i ich rodzin.
W programie ujęto sprawdzone formy pomocy polegające na rozmowach motywujących do leczenia w poradniach i Centrum Psychiatrii, wywiadach środowiskowych, stałych dyżurach specjalistów, prowadzeniu wypożyczalni fachowej prasy, literatury i filmów oraz bieżącej współpracy z grupami samopomocowymi i organizacjami pozarządowymi.
Gminny Program Profilakyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok został pozytywnie zaopiniowany przez resortową Komisję Rady Miejskiej.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej