Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr IX /41/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 28 kwietnia 2003 roku


w sprawie upoważnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wydania decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji lokalizowanych w obszarze Strefy na terenie Gminy Sztum


na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr XLVI/368/2002 z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd gminy Sztum.

Uchwala się, co następuje:

§ 1


Upoważnia się Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji lokalizowanych w obszarze Strefy na terenie gminy Sztum.

§ 2


Zobowiązuje się Pomorską Strefę Ekonomiczną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do niezwłocznego przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum kopii decyzji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Na podstawie art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość upoważnienia Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej do wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, planowanych do lokalizacji w Strefie w granicach administracyjnych gminy Sztum, w związku z tym stosownie do wniosku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udziela się stosownego upoważnienia.
Udzielenie upoważnienia znacznie ułatwi i przyspieszy pozyskanie inwestora przez PSSE na tereny włączone do Strefy.