Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała NrIV/11/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.14 pkt 1,2,3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych ( tekst jedn. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Rada Miejska , uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy od każdego psa 21,- zł rocznie.

§ 2


Ustala się terminy i sposoby poboru podatku :

 1. podatek płatny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
 2. podatek pobiera się w połowie stawki , o której mowa w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
 3. pobór podatku od posiadania psów dokonywany będzie w drodze inkasa przez
  upoważnionych inkasentów na podstawie prowadzonych list

  • w mieście: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełmińska”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Parkowe 5,7”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Parkowa”.
  • na wsi : sołtysi.


§ 3


Traci moc uchwała Nr XXXVIII/309/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie


W zakresie podatku od posiadania psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia do stanowienia stawek szczegółowych, stosowania ulg i zwolnień, a także określenia sposobu poboru podatku, terminów płatności, określenia inkasentów. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tego podatku za rok 2002 proponuje się jego podniesienie o planowany wskaźnik inflacji.
Ustawodawca określił również, że podatku od posiadania psów nie pobiera się :

 1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych ( niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
 2. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa,
 3. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu.