Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr II/3/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 22 listopada 2002 roku


w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres IV kadencji następujące komisje:

 1. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego
  w składzie 5 osób
  w zakresie spraw: planowania budżetu, przemysłu, handlu, inwestycji i bezrobocia
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
  w składzie 5 osób
  w zakresie spraw: produkcji rolnej, gospodarki gruntami, melioracji i gospodarki wodnej, rozwoju infrastruktury wiejskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury i planowania przestrzennego
 3. Komisja Spraw Społecznych i Integracji Europejskiej
  w składzie 5 osób
  w zakresie spraw: samorządu, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy z zagranicą, przygotowania struktur samorządowych do integracji europejskiej
 4. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
  w składzie 5 osób
  w zakresie spraw: oświaty, kultury i sztuki, sportu, turystyki i rekreacji
 5. Komisja Statutowo-Regulaminowa
  w składzie 6 osób
  w zakresie spraw: opiniowanie statutów i regulaminów
 6. Komisja Rewizyjna
  w składzie 5 osób
  w zakresie spraw: kontroli i realizacji zadań własnych gminy

§ 2


Postanawia się, że radny może pracować w co najwyżej dwóch komisjach z wyłączeniem Komisji Statutowo-Regulaminowej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.