Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 83/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 2 lipca 2003 roku


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz 357 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Powołuje się komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji wchodzą:

  1. Richert Barbara - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Ruszkowska Aldona - Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  3. Bielecka Elżbieta - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
  4. Andrzejewska Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
  5. Gabrylewicz Ludwika - Ekspert,
  6. Bednarczyk Halina - Ekspert,
  7. Oleksiak Czesław - Ekspert.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.