Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 75/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 czerwca 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dania 22 lutego 2002 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych
Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obrębie osiedla domów jednorodzinnych „Pod Lasem” w Gościszewie

powołuję Komisję do przeprowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  2. Członek: Marek Dobrzyński
  3. Członek: Teresa Nowak

§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 29 kwietnia 2003 roku na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie – Zbigniewa Tchórzewskiego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2003 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, pok. 39.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.