Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 78/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/52/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


1.W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/52/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000 zł zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-16.E/119/2003 na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Utworzenie pasów ochronnych z zieleni w miejscach narażonych na zanieczyszczenia w obrębie miasta i gminy Sztum”. Całkowity koszt zadania wyniesie 21.000 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 10.000 zł, natomiast kwotę 11.000 zł pokryje gmina z GFOŚiGW,

- 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 5.670 zł, która pozostała ze środków nie wygasających na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi w os. Przyleśnym w Czerninie” zrealizowanym w terminie do dnia 31.05.2003 r. Powyższą kwotę przeznacza się na sfinansowanie faktury korygującej VAT za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg w os. Przyleśnym w Czerninie w związku ze wzrostem stawki podatku VAT z 7% do 22%.

2. Przeniesień planowanych wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 8.000 zł dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Sztumskim na udzielenie pomocy finansowo-rzeczowej na remont chodnika przy ul. Chełmińskiej (droga powiatowa).

T A B E L A