Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenie Nr 68/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 czerwca 2003 roku

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003 roku.
Na podstawie art.. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 38.244 zł w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej z końcowego rozliczenia programu „Praca i środowisko - ECOS II” zrealizowanego w latach 2000 –2001. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków w dziale:

- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” kwotę 8.244 zł na realizację projektu pn. „Misja gospodarcza Związku Międzygminnego „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum” – Kaliningrad drogą do wzajemnej współpracy” zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą miejską Malbork. Całkowity koszt programu wynosi 13.249,68 EURO, w tym dofinansowanie z programu PHARE w wysokości 9.937 EURO, natomiast kwotę 1.656,34 EURO pokryje Gmina Miejska Malbork.W ramach programu zaplanowana jest misja gospodarcza przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji okołobiznesowych oraz władz samorządowych Kaliningradu w Malborku i Sztumie, a także rewizyta na targach w Kaliningradzie delegacji reprezentującej władze samorządowe i biznes Malborka i Sztumu. Wydana zostanie również publikacja prezentująca potencjał gospodarczy Związku Międzygminnego pn. Informator gospodarczy”.

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” kwotę 15.000 zł na zakup 3 sztuk wiat przystankowych, które zostaną zamontowane na przystankach autobusowych w miejscowościach: Czernin (2 sztuki) i Górki (1 sztuka),

- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” kwotę 15.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koślince i zakup wyposażenia” realizowane w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

2.Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 25.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej.

3.Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:

- z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej w Parku Inwestycyjnym Sztum – Malbork” kwotę 140.000 zł do działu:

a) 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadania inwestycyjne:

1) pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Sztum” kwotę 90.000 zł, w tym: 35.000 zł na wykonanie niezbędnych opracowań projektowych oraz 55.000 zł jako wkład własny gminy niezbędny do pozyskania środków z funduszu PHARE 2001 za pośrednictwem Euroregionu Bałtyk na program pn. „Rowerem przez Europę – rozwój turystyki w gminie Sztum drogą do zwiększenia spójności przestrzennej i gospodarczej w Regionie Morza Bałtyckiego”. Całkowity koszt programu realizowanego w latach 2003 – 2004 wyniesie 335.500 zł, w tym: wkład własny gminy 115.500 zł łącznie z podatkiem VAT w kwocie 60.500 zł i środków z funduszu PHARE 2001 – 220.000 zł;

2) pn. „Rewitalizacja centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” kwotę 46.800 zł , w tym: na wykonanie koncepcji i map 16.800 zł oraz 30.000 zł jako wkład własny gminy niezbędny do pozyskania środków z funduszu PHARE 2001 za pośrednictwem Euroregionu Bałtyk na program pn. „Centrum Aktywnego Wypoczynku w Sztumie – wykorzystanie potencjału turystycznego polskiej części Euroregionu Bałtyk oraz współpracy transgranicznej drogą do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”. Całkowity koszt programu wyniesie 184.100 zł, w tym: wkład własny gminy 64.100 zł łącznie podatek VAT w kwocie 34.100 zł i środki z funduszu PHARE 2001 – 120.000 zł.

b) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” kwotę 3.200 zł na promocję gminy (wykonanie folderów).


TABELA