Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenie nr 67/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 629/3 położonej w Sztumie obręb II na rzecz Elbląskich Zakładów Energetycznych S.A.
Na podstawie Art. 30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomościZarządzam, co następuje:
§ 1Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 629/3 położonej w Sztumie obręb II z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej, na rzecz Elbląskich Zakładów Energetycznych S.A. powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami

Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.