Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 53/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 kwietnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek przeznaczonych na działalność sezonową położonych w Sztumie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 42, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr XXXIII/282/ 2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 66, poz.1510 z dnia 03 października 2002 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek położonych w Sztumie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu z dnia 17.04.2003 r. przeznaczonych na działalność gospodarczą powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.