Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 50/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 kwietnia 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.003.936 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.837.060 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

1. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I - 3011/D/27/2003 z dnia 31 marca 2003 roku zmniejszające dotacje o kwotę 181 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla byłych nauczycieli, emerytów i rencistów przedszkoli oraz zwiększające dotacę o kwotę 1.213 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla byłych nauczycieli, emerytów i rencistów szkół w związku ze zmianą liczby uprawnionych do korzystania z w/w świadczeń.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w oparciu o zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z współfinansowaniem ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01010 "Infrastrktra wodociągowa i sanitacyjna wsi" inwestycji pn. "Kolektory sanitarne dla miejscowości Koniecwałd i Gronajny z pompownią ścieków" i "Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny".

TABELA