Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 45/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie rozłożenia na raty należności głównej i kosztów procesu oraz umorzenia odsetek z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 3, § 5 i 6 uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Krupy zam. Nowa Wieś nr 78, 82-400 Sztum zarządza, co następuje:
§ 1

  1. Rozłożyć na 2 raty zaległy czynsz dzierżawny w kwocie 3.485,55 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 55/100), płatne następująco:- do 31 lipca 2003 roku w wysokości 1.485,55 zł- do 30 września 2003 roku w wysokości 2.000,00 zł
  2. Zaległość z tytułu kosztów procesu w kwocie 500,00 zł płatne do 31 maja 2003 roku
  3. Umorzyć odsetki w kwocie 4.174,80 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 50,00 zł
  4. Od należności rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w § 1 ust. 1.
  5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w § 1 ust. 1 i 2, zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od należności głównej, liczonymi od dnia wymagalności do dnia spłaty

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:


Pan Zbigniew Krupa złożył wniosek o rozłożenie na raty zaległego czynszu dzierżawnego i kosztów procesu oraz umorzenia odsetek.W/w był dzierżawcą działek o pow. 19,52 ha położonych w Nowej Wsi gm. Sztum, przeznaczonych na uprawy rolne. Umowa dzierżawy była zawarta na okres od 01.01.1997 do 31.12.1999 roku.W lutym 2000 r. grunty zostały wykazane do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego.Dłużnik utrzymuje swoją czteroosobową rodzinę z dochodów otrzymywanych z gospodarstwa rolnego o pow. 12,8050 ha, gdzie roczny dochód wynosi 7.714,70 zl oraz z wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia jako kierowca w OSP, zarobek miesięczny 200 zł brutto.Biorąc pod uwagę niskie dochody rodziny, pozytywnie opiniuję wniosek Pana Zbigniewa Krupy o rozłożenie zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego i kosztów procesu na raty oraz o umorzenie odsetek.