Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 40/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 marca 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 332 położonej w Nowej Wsi.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zmieniona uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 66 poz. 1510 z dnia 03 października 2002 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki położonej w Nowej Wsi gm. Sztum oznaczonej nr 332 o pow. 0,35 ha wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami


§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.