Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 27/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 lutego 2003 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.126 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art.89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2003 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określony w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia obejmującego:1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.767.703 zł2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.600.827 zł3.Plan finansowy dochodówi dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.


Uzasadnienie:


Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XXV/198/00 z dnia 26 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także w oparciu o uchwałę budżetową na 2003 rok Nr VI/28/2003 z dnia 1 lutego 2003 roku (określającą budżet wg działów i rozdziałów) Burmistrz Miasta i Gminy opracował układ wykonawczy budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów w zakresie zadań własnych i zleconych.TABELA