Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 22/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 4, § 5, § 8 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1

Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Piekło nr 46 wytypowanej do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku powołuję komisję w składzie:


  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami.


§ 2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.