Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 9/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 grudnia 2002 rokuw sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasoby nieruchomości.Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

zarządzam, co następuje:

§ 1


Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywanie i obciążaniem nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu wykonuje komisja w składzie od 3 do 7 osób powołanych odrębnym zarządzeniem.


§ 2


  1. Przy zbywaniu nieruchomości w drodze przetargów, ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.
  2. Wysokość postąpienia przy zbywaniu nieruchomości w drodze przetargów ustala komisja przetargowa.
  3. Przy zbywaniu nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 5, ustala się wpłatę na poczet nabycia w wysokości 20 % ceny nieruchomości, płatną w dniu spisania protokołu, a pozostała kwota płatna jest na dzień przed zawarciem umowy.
  4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań, odstąpi od zawarcia umowy notarialnej bez podania przyczyn, wpłacona kwota, o której mowa w ust. 3 nie podlega zwrotowi.
  5. Przy zbywaniu lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu w drodze bezprzetargowej wpłaty dokonywane będą na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
  6. Wpłaty na poczet nabycia nieruchomości winny być wnoszone przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.


§ 3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywaniem i obciążaniem nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr 7/98 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 maja 1998 roku, zmieniona Uchwałą Nr 10/99 z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie: powołania osób do składu Komisji upoważnionych do zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Sztum w drodze przetargów i rokowań orz ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.