Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku leśnego

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,


Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
tel. 55-640-63-37
 

Wymagane dokumenty: 

 • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej:
  - podanie o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym (), druk Szczegóły pliku
  Nazwa: oswiadczenie_o_stanie_maj_os_fiz.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok, zaświadczenie o chorobie lub inne dokumenty świadczące o sytuacji podatnika). 

 

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:
  - podanie wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)
   

Załączniki:

 1. Informacja o pomocy uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, - formularz de minimis - formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis ( - wersja do edycji) pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)_1.xls
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: xls

   
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym (), druk Szczegóły pliku
  Nazwa: oswiadczenie_o_stanie_maj_os_pr.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 3. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok).
 4. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (bilans, rozliczenia z Urzędem Skarbowym).


Termin załatwienia sprawy:

- Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:

- Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanki ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, kradzież itp.) lub interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu).
- Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.


Podstawa prawna

Uchwały obecnej kadencji


- Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.
* Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2018r. poz. 994 ze zm.