Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kompetencje Skarbnika Miasta i Gminy

Do zadań Skarbnika należy:

1. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego Miasta i Gminy Sztum.
2. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta i Gminy Sztum.
3. Nadzór nad realizacją budżetu Miasta i Gminy Sztum.
4. Dokonywanie analizy budżetu Miasta i Gminy Sztum i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji.
5. Opracowywanie i przygotowywanie długoletnich prognoz finansowych.
6. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
7. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
8. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek gminnych.
9. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy.
10. Pełnienie funkcji Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego, a w szczególności nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z:

1) przygotowaniem projektów budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz projektów planów finansowych zadań objętych planem rocznym,
2) przygotowywaniem projektów zmian w budżecie Miasta i Gminy Sztum w granicach uprawnień przewidzianych dla Rady Miejskiej i Burmistrza,
3) sprawozdawczością cyfrową i opisową z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum,
4) współdziałaniem z Referatem Organizacyjnym przy prowadzeniu gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
5) kontrolą nad ewidencją środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum,
6) prowadzeniem spraw z dziedziny statystyki w zakresie zadań finansowych,
7) prowadzeniem rachunkowości i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
8) prowadzeniem rachunkowości podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowiących dochód gminy,
9) wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżące ich aktualizowanie,
10)  rozliczaniem inwentaryzacji i sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
11)  rozliczaniem podatku VAT,
12) sporządzaniem list płac i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.