Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze stanowisko ds. spraw obronnych i wojskowych
w Referacie Organizacyjnym i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. osoba posiada: wykształcenie średnie oraz minimum 2-letni staż pracy.


II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w tym m.in.:
a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
e) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o stanie klęski żywiołowej,
f) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
g) ustawa z dnia 5 sierpnia 2020 r. o ochronie informacji niejawnych,
h) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
i) umiejętność interpretowania przepisów prawnych.
2. umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym w szczególności programów Microsoft Word i Excel, mile widziane ukończone kursy, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym
3. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Preferowane cechy osobowościowe: umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność samodzielnej pracy, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizacji pracy


III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1. Koordynowanie działań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń w gminie,
2. Prowadzenie akcji informujących mieszkańców o występujących sytuacjach kryzysowych,
3. Współdziałanie z jednostkami, instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów kryzysowych,
4. Prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia zdolności Urzędu Miasta i Gminy do wykonywania zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa,
5. Realizacja działań w zakresie działań przeciwpowodziowych, w szczególności: koordynowanie działań związanych z zapobieganiem, z organizowanie i usuwaniem skutków powodzi i uczestniczeniem w akcjach przeciwpowodziowych w gminie,
6. Działalność planistyczna i szkoleniowa zarządzania kryzysowego,
7. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
8. Podejmowanie działań prewencyjnych, organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
9. Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
10. Opracowywanie i utrzymanie w ciągłej aktualności dokumentacji obronnej:
a) regulaminu organizacji na czas„W”,
b) plan obsady personalnej na czas„W”,
c) dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej Urzędu,
d) planu przygotowania i zapewnienia warunków funkcjonowania Urzędu w dotychczasowym miejscu pracy (DMP),
e) dokumentacja „stałego dyżuru”.
11. Kontrola wykonywania powierzonych zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem w zakresie bezpieczeństwa,
13. Stały kontakt ze służbami kryzysowymi Wojewody i Starosty Powiatu, współpraca w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Graniczną, Służbami Celnymi i Jednostką Wojskową,
14. Ścisła współpraca ze Strażą Miejską,
15. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP (powszechna kwalifikacja wojskowa)
16. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania refundacji utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy wojskowej.


IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 4 godziny, a tygodniowa przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. praca jednozmianowa,
5. praca przy komputerze poniżej 4 godz. dziennie,
6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
7. usytuowanie stanowiska pracy: III piętro, wejście po schodach,
8. pierwsza umowa o pracę na czas określony.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. obronnych i wojskowych do dnia 08.04.2021r. godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:


KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i bhp dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.
KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu .


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor


                                                           Sztum, dnia 16 kwietnia  2021 roku

Nr sprawy OR I.2110.4.2021

Informacja o wynikach naboru

na stanowisku ds. obronnych i wojskowych

w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko został

wybrany Pan Piotr Tutlewski, zam. Stary Targ

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pana Piotra Tutlewskiego ze względu na szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie zawodowe związane z obowiązującymi zadaniami, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.

 

Z poważaniem

Anna Zawadka

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum