Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Referacie Organizacyjnym i Zamówień Publicznych

w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe: zarządzanie, administracyjne lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
 2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji publicznej – co najmniej 1 rok. Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
 •  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 •  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 •  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks prawo pracy,
 •  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp
 1.  Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
 2.  Prawo jazdy kat. B.
 3.  Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

 1.  Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym praca w elektronicznym systemie kadrowym oraz ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. płac.
 2.  Prowadzenie spraw związanym z procedurą naboru pracowników, ewidencji przyjęć i zwolnień pracowników.
 3.  Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy w tym również spraw dotyczących służby przygotowawczej.
 4.  Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac w Urzędzie .
 5.  Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w systemie Płatnik oraz wprowadzanie informacji do PŁATNIKA w zakresie pracy w warunkach szczególnych (ZSWA).
 6.  Prowadzenie wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze.
 7.  Ewidencja czasu pracy, urlopów pracowników, wyjść służbowych i prywatnych, ewidencji pracy poza normalnymi godzinami pracy wraz z ich rozliczaniem i sprawozdawczością oraz sporządzanie list obecności i przestrzeganie norm czasu pracy obowiązującego poszczególnych pracowników.
 8.  Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z rodzicielstwem.
 9.  Przygotowywanie deklaracji oraz dokumentów w sprawie obowiązkowej składki PFRON.
 10.  Uzgadnianie z kierownikami referatów projektów zakresów obowiązków pracowników, opisów stanowisk oraz upoważnień.
 11.  Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz dokumentacji dotyczącej szkoleń i studiów.
 12.  Organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowniczych.
 13.  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem uprawnień do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz innych nagród.
 14.  Wydawanie pracownikom niezbędnych zaświadczeń, świadectw pracy, opinii.
 15.  Prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Burmistrza .
 16.  Kontrola dyscypliny pracy i prowadzenie spraw kar porządkowych.
 17.  Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem stażu i praktyk w Urzędzie.
 18.  Prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystywaniem przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych oraz ustalonym limitem kilometrów.

IV. Wymagane dokumenty

 1.  List motywacyjny.
 2.  CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
 3.  Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
 4.  Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 5.  Kserokopie świadectw pracy.
 6.  Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
 7.  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 9.  Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 10.  Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 11.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - pełen etat,
 2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 3. wynagrodzenie miesięczne,
 4. praca jednozmianowa,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
 7. usytuowanie stanowiska pracy: III piętro, wejście po schodach,
 8. pierwsza umowa o pracę na czas określony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi do dnia 19.02.2021r. godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i bhp dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

   Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
                                                                         Leszek Tabor