Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i bhp
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I.    Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe: administracyjne, praktyczną znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
2.    Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub
w administracji publicznej – co najmniej 1 rok.
3.    Nieposzlakowana opinia.
4.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6.    Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych.
7.    Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna)

II.    Wymagania dodatkowe
1.    Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks prawo pracy,
    Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp
2.    Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
3.    Prawo jazdy kat. B.
4.    Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

III.    Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1.    Administrowanie budynkiem, infrastrukturą zewnętrzną,
2.    Prowadzenie ewidencji arkuszy spisów z natury oraz gospodarowanie drukami i formularzami,
3.    Gospodarka środkami rzeczowymi,
4.    Organizowanie prac związanych z naprawami oraz konserwacją wyposażenia biurowego,
5.    Zapotrzebowanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe,
6.    Rozliczanie zakupów/wydatków referatu w ramach przyjętego budżetu,
7.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,
8.    Sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie działania referatu Organizacyjnego
9.    Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,
10.    Prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,
11.    Współdziałanie w przygotowywaniu wyborów przeprowadzanych w gminie,
12.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Urzędzie,
13.    Przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, na stronę www.szum.pl oraz do wydawanego informatora


IV. Wymagane dokumenty
1.    List motywacyjny.
2.    CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl
w zakładce „Nabory i konkursy”.
4.    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5.    Kserokopie świadectw pracy.
6.    Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9.    Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10.    Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    wymiar czasu pracy - pełen etat,
2.    obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3.    wynagrodzenie miesięczne,
4.    praca jednozmianowa,
5.    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
6.    warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
7.    usytuowanie stanowiska pracy: III piętro, wejście po schodach,
2.    pierwsza umowa o pracę na czas określony.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i bhp do dnia 05.08.2020r. godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze  ds. organizacyjnych i bhp dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2.    Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.    Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781)  informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor