Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I.    Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie, preferowane wyższe: budownictwo, ochrona środowiska, architektura zieleni lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy,
2.    Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji min. 2 lata,
3.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
5.    Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a)    ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym,
b)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
d)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
e)    ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
f)    ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
g)    ustawa z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
h)    ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym, odprowadzaniu ścieków,
i)    ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne,
j)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
6.    nieposzlakowana opinia,
7.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8.    obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 

II.  Wymagania dodatkowe
1.    wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum,
2.    preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

 

III. Zakres zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy.
2.    Prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
3.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
4.    Przeprowadzanie kontroli podmiotów świadczących usługi komunalne,
5.    Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
6.    Prowadzenie spraw związanych z kąpieliskiem miejskim,
7.    Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej w zakresie bieżącego nadzoru i utrzymania cmentarzy i fontanny,
8.    Współdziałanie z Strażą Miejską w zakresie prowadzonych spraw i postępowań.

 

 IV. Wymagane dokumenty
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny zawierający informację o przebiegu pracy zawodowej,
3.    kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
4.    kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w  zakładce „Nabory i konkursy”,
5.    kserokopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie stażu pracy,
6.    oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
7.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.    za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1440 ze zm.),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych ,
10.    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399),
11.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Stanowisko: administracyjne,
2.    wymiar czasu pracy - pełen etat,
3.    obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
4.    wynagrodzenie miesięczne,
5.    praca jednozmianowa,
6.    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
7.    warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami,
8.    usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach,
9.    pierwsza umowa o pracę na czas określony.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

 


VII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 w pokoju INFORMACJA na parterze, można również przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum. List motywacyjny, cv i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 05.08.2020r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu do UMiG Sztum). Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska. Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

 

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2.    Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.    Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781)  informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor