Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I.    Kandydat ubiegający się o powołanie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, preferowane kierunki: budownictwo, ochrona środowiska, energetyka
2.    co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku, preferowany dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.    brak karania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6.    biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
7.    znajomość i umiejętność stosowania:
a)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
b)    ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
c)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
d)    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
e)    ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
f)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
g)    ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
h)    ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym (t.j. z 2020r. poz.713 ze zm.),
i)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019r. poz. 1282 ze zm.),
j)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019r. poz. 869 ze zm.),
k)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020r. poz. 256.),
l)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),
m)    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 2019r. poz. 1040 ze zm.),
n)    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
o)    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.),
8.    nieposzlakowana opinia,
9.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
10.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11.    obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

II.  Wymagania dodatkowe
1.    umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2.    umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
3.    zdolność podejmowania decyzji,
4.    odporność na stres,
5.    umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
6.    umiejętność analizy i sporządzania pism urzędowych,
7.    bardzo dobra organizacja czasu pracy,
8.    aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
9.    prawo jazdy kat. B,
10.    dyspozycyjność,
11.    preferowane predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań na stanowisku Zastępcy Burmistrza:
1.    zastępowanie Burmistrza w przypadku jego nieobecności,
2.    inicjowanie, planowanie i wdrażanie planów w zakresie utrzymania, eksploatacji, remontów i budowy infrastruktury energetycznej w tym planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, planu niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, adaptacja do zmian klimatycznych,
3.    prowadzenie spraw Gminy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa oraz polityki inwestycyjnej,
4.    inicjowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę,
5.    koordynacja w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum
6.    inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Gminę zewnętrznych środków finansowych na zadania inwestycyjne.
7.    wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
 IV. Wymagane dokumenty
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
4.    kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w  zakładce „Nabory i konkursy”,
5.    kserokopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie stażu pracy,
6.    oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
7.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1440 ze zm.),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych ,
10.    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399),
11.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Stanowisko: kierownicze i administracyjne,
2.    wymiar czasu pracy - pełen etat,
3.    obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
4.    wynagrodzenie miesięczne,
5.    praca jednozmianowa,
6.    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
7.    warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
8.    usytuowanie stanowiska pracy: I piętro, wejście po schodach,
9.    pierwsza umowa o pracę na czas określony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

VII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem:  Nabór na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
List motywacyjny, cv i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 25.08.2020r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2.    Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.    Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781)  informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

 Leszek Tabor