Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska.
 2. Doświadczenie zawodowe : co najmniej 4-letni staż pracy, preferowany na podobnych stanowiskach w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
 7. W naborze może wziąć udział osoba, która w przypadku wyboru spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tzn. w przypadku wyboru nie będzie:

         1) członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
         2) zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
         3) członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
         4) członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
         5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
         6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub nie będzie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.


II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej

3. umiejętność kierowania zespołem

4. komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność

5. prawo jazdy kat. „B”

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Nadzór nad sprawami należącymi do właściwości Referatu a w szczególności w zakresie:

 1. przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji dot. infrastruktury komunalnej
 2. modernizacji i utrzymania dróg, organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego
 3. utrzymania czystości i porządku w gminie
 4. ochrony środowiska
 5. zaopatrzenia w energię i konserwacji sieci oświetleniowej
 6. cmentarzy, miejsc pamięci narodowej
 7. obsługi biurowej sołectw
 8. ewidencji działalności gospodarczej
 9. melioracji, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa
 10. obrony cywilnej
 11. ochrony przeciwpożarowej w gminie
 12. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 13. aktywizacji obszarów wiejskich
 14. utrzymania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
 15. nadzoru nad jednostkami wykonującymi usługi komunalne
 16. wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

Realizacja spraw należących do właściwości Referatu a w szczególności w zakresie:

 1. przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji dot. infrastruktury komunalnej
 2. transportu zbiorowego
 3. zaopatrzenia w energię i konserwacji sieci oświetleniowej
 4. planowania i aktualizacji planów w zakresie utrzymania, eksploatacji, remontów i budowy infrastruktury energetycznej w tym planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, planu niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii.
 5. koordynacji w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad estetyką miasta i gminy, a w szczególności wykonywanie przeglądów terenów, obiektów i infrastruktury.
 6. utrzymania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
 7. wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
   

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom),
 4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy pełen etat,
 2. pierwsza umowa na czas określony do 6 m-cy,
 3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. wynagrodzenie miesięczne,
 5. dyspozycyjność,
 6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, do dnia 21 października 2019 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
 

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu

  .


   

  Informacja o wynikach naboru
  na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko został wybrany Pan Miłosz Gutjar  zam. Stary Targ

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Miłosza Gutjara ze względu na szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie zawodowe związane z obowiązującymi zadaniami, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.


  Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

  Mirosław Szczepanek