Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na czas określony w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: preferowane wyższe: gospodarka nieruchomościami, administracja lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji publicznej,
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
2. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
3. Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, dobre planowanie i organizacja pracy.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1. Prowadzenie m.ni. spraw z zakresu:
a. dzierżawy nieruchomości w mieście i gminie Sztum, stanowiących mienie gminy,
b. najmu lokali użytkowych niebędących w administrowaniu PWiK,
c. oddawania nieruchomości gminnych w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie i administrowanie oraz wygaszanie i rozwiązywania tych praw
d. administrowania budynkami, lokalami i pomieszczeniami  znajdującymi  się na gruncie gminnym, które nie zostały przekazane do PWiK,
e. nadzorowania realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Sztum a PWiK Sp. z o.o. w Sztumie na zarządzanie gminnymi lokalami, pomieszczeniami i budynkami użytkowymi.
f. Obsługa systemu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste EGW+ w ścisłej współpracy z kierownikiem Planowania Przestrzennego i Majątku.

IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
4. wynagrodzenie miesięczne,
5. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  do dnia 2 października 2018r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 922)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.