Urząd Miasta i Gminy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Teresa Truskawa
I piętro, pokój nr 26
tel. 55-640-22-26

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek – 7:30 - 15:30
Środa – 7:30 – 17:00
Piątek – 7:30 – 14:00

III. Wymagane dokumenty

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 () pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-21-DEKLARACJA ODPADY 2020 (III) - cala.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-21 13:52:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej – UPL-1P () pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_04_03_PELNOMOCNICTWO_UPL_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-04-03 09:04:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

          
IV. Opłaty

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące dla nieruchomości zamieszkałych od 01.03.2022 roku, są następujące:
  - 26,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - 78,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 2. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Zwolnienie wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów, właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.

           
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w cyklu miesięcznym z góry do 10-tego każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłoszonych do dnia 10-tego danego miesiąca (włącznie z tym dniem), opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się z góry w terminie do dnia 10-tego danego miesiąca, zaś w przypadku zgłoszenia zmiany po dniu 10-tym danego miesiąca powodującej zwiększenie opłaty za dany miesiąc, kwota stanowiąca różnice opłaty płatna jest do dnia 10-tego następnego miesiąca.
Opłatę uiszcza się na indywidualny nr konta.


V. Termin załatwienia sprawy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

VI. Podstawa prawna