Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Teresa Truskawa
I piętro, pokój nr 26
tel. 55-640-22-26

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek – 7:30 - 15:30
Środa – 7:30 – 17:00
Piątek – 7:30 – 14:00

III. Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 (pobierz)

Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej – UPL-1P (pobierz)
          
IV. Opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

17,00 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
34,00 złotych od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
75,00 złotych od każdego gospodarstwa domowego znajdującego się na danej nieruchomości, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
150,00 złotych od każdego gospodarstwa domowego znajdującego się na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

           
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w cyklu miesięcznym z góry do 10-tego każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłoszonych do dnia 10-tego danego miesiąca (włącznie z tym dniem), opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się z góry w terminie do dnia 10-tego danego miesiąca, zaś w przypadku zgłoszenia zmiany po dniu 10-tym danego miesiąca powodującej zwiększenie opłaty za dany miesiąc, kwota stanowiąca różnice opłaty płatna jest do dnia 10-tego następnego miesiąca.
Opłatę uiszcza się na indywidualny nr konta.


V. Termin załatwienia sprawy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

VI. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289, 2056).Uchwała Nr VI.33.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - pobierz

- Uchwała Nr XXXI.243.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:176
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2019-04-17 15:27:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-17 15:25:43