Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: preferowane wyższe: budownictwo, ochrona środowiska, architektura zieleni lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji publicznej – co najmniej 1 rok.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna)

II. Wymagania dodatkowe

1.    Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym, odprowadzaniu ścieków.
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

2. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

1. Współdziałanie ze stanowiskiem GK II w zakresie:
a. spraw dot. wypełniania obowiązków zarządcy drogi, w tym m.in. spraw dot. bieżącego utrzymania dróg, budowy, remontów i napraw dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej,
b. współpraca z zarządcami dróg publicznych w zakresie funkcjonującej sieci drogowej,
c. przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, wydawanie uzgodnień i warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych,
d. obsługa w zakresie naliczania i określenia opłat za odprowadzenie ścieków do wód.

2. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem zieleni na terenach gminnych, oraz bieżący nadzór nad wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie urządzenia oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.
3. Przygotowanie i nadzór nad oczyszczaniem letnim i zimowym ulic, dróg, parkingów oraz utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych przy drogach publicznych oraz współpraca z zarządcami tych terenów.
4. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, w tym m.in.:
a) prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą funkcjonowania wodociągów oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz współpraca w tej dziedzinie z miejscowym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych od gospodarstw domowych,
b) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi badania czystości wody pitnej,
c) przygotowywanie opinii i uzgodnień w zakresie lokalizacji studni i ujęć wody, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

5. Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem kąpieliska miejskiego, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, w tym prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz przygotowywanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie.
6. Analiza, opiniowanie i uzgadnianie wniosków przedsiębiorstwa komunalnego dotyczących zmian taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków komunalnych.
7. Współpraca z gestorami sieci sanitarnej w zakresie uzgodnień, opiniowania dot. projektów oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacji ściekowej.
8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
10. Prowadzenie ewidencji wydawanych powyżej zezwoleń w formie elektronicznej.
11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
12. Przeprowadzanie kontroli podmiotów świadczących usługi komunalne.
13. Wnioskowanie o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej podmiotu, który w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki.
14. Współdziałanie z Strażą Miejską w zakresie prowadzonych spraw i postępowań.

IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni, do dnia 2 marca 2018r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja dotycząca naboru

na stanowisko ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Justyny Semeniuk, która wykazała się dużym zakresem posiadanej wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym. Kandydatka uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura