Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji gminy
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: preferowane wyższe.
2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji publicznej – co najmniej 1 rok.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej.
4. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
5. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.
6. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy.
2. Gromadzenie informacji publikowanych w mediach dotyczących działań realizowanych przez gminę.
3. Opracowywanie planów promocji gminy.
4. Realizacja działań związanych z promocją gminy.
5. Współpraca w redagowaniu informacji oraz opracowywaniu materiałów graficznych udostępnianych poprzez stronę internetową gminy, portale społecznościowe, infomaty itp.
6. Realizacja zadań związanych z zaopatrywanie gminy w materiały promocyjne.
7. Realizacja zadań związanych z organizacją wydarzeń typu konferencje, targi, dni otwarte, Dni Ziemi Sztumskiej oraz innych wydarzeń promujących działalność gminy.
8. Opracowywanie i aktualizacja kalendarza imprez m.in. kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych.
9. Prowadzenie spraw dot. udziału gminy w stowarzyszeniach gmin.
10. Współpraca w zakresie przygotowania i publikacji gminnego biuletynu pt. www.SZTUM.pl.
11. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z zagranicą.
12. Prowadzenie spraw z zakresu rozwoju turystyki w gminie, w tym promocja walorów turystycznych gminy, m.in.:
13. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki w gminie.
14. Współpraca z organizacjami turystycznymi, punktami informacji turystycznej oraz podmiotami działającymi w tej branży.

IV. Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. kserokopie świadectw pracy.
6. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. promocji i turystyki i gminy, do dnia 14.09.2017r (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


Informacja dotycząca naboru
na stanowisko ds. turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Agnieszki Nelkowskiej, która wykazała się dużym zakresem posiadanej wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym. Predyspozycje i umiejętności, którymi musiała charakteryzować się na zajmowanym ostatnio stanowisku pracy, są adekwatne do wymaganych w ogłoszonym naborze na stanowisko ds. turystyki i promocji gminy.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura