Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
do spraw administracyjnych w Zespole Szkół w Gościszewie,
82-400 Sztum, Gościszewo 75

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Minimum wykształcenie średnie.
2. Nieposzlakowania opinia.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej.
2. Znajomość obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka).
3. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, staranność, komunikatywność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1) Prowadzenie sekretariatu:
a) rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
b) przyjmowanie interesantów,
c) prowadzenie komputerowej bazy danych w tym bazy danych wynikającej z ustawy o systemie informacji oświatowej,
d) prowadzenie spraw osobowych nauczycieli oraz pracowników obsługi,
e) prowadzenie rejestrów rachunków gotówkowych i przelewowych,
f) zakup materiałów biurowych i środków czystości,
g) prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,
h) wystawianie duplikatów świadectw i innych dokumentów związanych z nauczaniem.
2) Prowadzenie archiwum szkolnego.
3) Prowadzenie wszelkiej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:
a) księgi inwentaryzacyjnej i materiałowej,
b) księgi druków ścisłego zarachowania,
c) akt osobowych pracowników szkoły,
d) ewidencji czasu pracy oraz ewidencji urlopów,
e) rejestru wystawianych legitymacji służbowych dla pracowników szkoły.
4) Prowadzenie dokumentacji uczniów:
a) księgi ewidencji dzieci,
b) księgi uczniów,
c) rejestru wystawianych legitymacji uczniowskich.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 4 godziny, a tygodniowa przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
4. Praca ma charakter pracy biurowej.
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w pokoju nr 46 lub pocztą na adres: Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika do spraw administracyjnych do dnia 31.07.2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko
do spraw administracyjnych w Zespole Szkół w Gościszewie,
82-400 Sztum, Gościszewo 75

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Anny Stech zam. Gościszewo, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz  uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej i wysoką ilość punktów z testu z zakresu administracji oraz znajomości obsługi programów komputerowych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gościszewie
Magdalena Zimińska-Sałek