Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 4/2017

podinspektor ds. świadczeń

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej niż 6%.
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. DZ.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.),
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. z 2017 r., poz. 489),
3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.),
4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in:
1. Przyjmowanie i wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego zgodnie z właściwymi przepisami oraz ich weryfikacja.
2. Kompletowanie i zakładanie akt świadczeniobiorców.
3. Obsługa komputera i programu dot. ww. świadczeń.
4. Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców.
5. Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
6. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego.
7. Wystawianie zaświadczeń.
8. Współpraca z Komornikiem Sądowymi, Sądem i innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń.
9. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie miesięczne.
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa).
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
5. Kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).
11. Mile widziane referencje od pracodawców.

VI. Miejsce składania dokumentów:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie MGOPS
w Sztumie- pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. świadczeń - oferta Nr 4/2017 r.”.
VII. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 1400. Decyduje data wpływu oferty do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.
VIII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922)" i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (www.bip.sztum.pl), na stronie www.mgopssztum.pl Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie www.mgopssztum.pl lub w sekretariacie MGOPS w Sztumie – pokój nr 11.
Wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sylwia Mackiewicz


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 4/2017

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy

podinspektor ds. świadczeń
została wybrana Pani Aleksandra Majerowska

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona przez członków Komisji konkursowej, zaprezentowała poziom wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na ww. stanowisku.