Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 2/2017

księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej  niż 6%.
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: staż pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II.  Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ogólnych zagadnień z ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2. Bardzo dobra znajomość zagadnień wynikających:
a) z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
b) z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu Rozporządzenia (…) - DZ. U. z 4 marca 2013 r.,poz. 289)
3. Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
4. Obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym)
5. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, komunikatywność
6. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
7. Dyspozycyjność

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in:
1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek na PFRON
2. Sporządzanie przelewów i autowypłat na podstawie zatwierdzonych rachunków i list wypłat
3. Prowadzenie księgowości syntetycznej oraz analityki wydatków i kosztów MGOPS, angażowanie, bieżące dekretowanie dokumentów finansowych
4. Kontrola spłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
5. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych
6. Prowadzenie ewidencji (rejestru) faktur zakupu i sprzedaży
7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie miesięczne.
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)-  podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa).
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
5. Kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).
11. Mile widziane referencje od pracodawców.

VI. Miejsce składania dokumentów:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie MGOPS w Sztumie- pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowy - oferta Nr 2/2017 r.”.

VII. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

VIII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.


Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (www.bip.sztum.pl), na stronie www.mgopssztum.pl Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie www.mgopssztum.pl lub w sekretariacie MGOPS w Sztumie – pokój nr 11.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sylwia Mackiewicz


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 2/2017

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy

Księgowy

została wybrana Pani
PATRYCJA ŻOŁĄDKIEWICZ

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona przez członków Komisji konkursowej, zaprezentowała poziom wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na ww. stanowisku.