Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 pomocy nauczyciela
liczba wolnych stanowisk 2
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
82-400 Sztum, ul. Chełmińska 7

I. Kandydat/kandydatka ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków pomocy nauczyciela będzie należało wykonywanie czynności w ramach projektu RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego w danej grupie,
2) pomoc w pełnieniu przez nauczyciela wychowania przedszkolnego opieki nad dziećmi,
3) dbanie o estetyczny wygląd dzieci przebywających w grupie, pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych (podczas jedzenia, mycia rąk, załatwiania potrzeb fizjologicznych),
4) pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych oraz zabaw dla dzieci,
5) dbanie o estetykę i higienę pomieszczeń (ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne, sprzątanie pomocy oraz Sali po zajęciach programowych, pomoc woźnej w generalnych porządkach, dbanie o czystość pościeli i ręczników, przygotowanie leżaków do odpoczynku dzieci),
6) organizowanie posiłków (pomaganie w czynnościach przygotowujących posiłki dla dzieci),
7) przestrzeganie zasad BHP i P.POŻ,
8) oraz inne czynności nałożone przez Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.

IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom/świadectwo).
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
4. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami,
5. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.
6. Miejsce wykonywania pracy: oddział przedszkolny z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 2 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w pokoju nr 46 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie” do dnia 28.11.2016 do godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja o wynikach naboru
na 2 wolne stanowiska
pomoc nauczyciela

w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
82-400 Sztum, ul. Chełmińska 7

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Anny Gracz zam. Sztum oraz Pani Moniki Potaczały zam. Stary Targ.

Dyrektor Publicznego Przedszkola
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie
 Renata Jagielska