Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
nauczyciela wychowania przedszkolnego
liczba wolnych stanowisk 3
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
82-400 Sztum, ul. Chełmińska 7

I. Kandydat/kandydatka ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264) oraz zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.)
2) Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
3) Doświadczenie pracy w przedszkolu.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7) Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało wykonywanie czynności w ramach projektu RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu z dziećmi w wieku 3-4 lat
2) oraz inne czynności nałożone przez Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.

IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom).
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy” .
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
4. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela) oraz wewnętrznymi regulaminami,
5. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.
6. Miejsce wykonywania pracy: oddział przedszkolny z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 2 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie” do dnia 28.11.2016r do godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja o wynikach naboru
na 3 wolne stanowiska
nauczyciela wychowania przedszkolnego

w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
82-400 Sztum, ul. Chełmińska 7

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Małgorzaty Kiryluk zam. Sztum, Pani Katarzyny Krzywdzińskiej zam. Dzierzgoń oraz Pani Moniki Zedig zam. Czernin.

Dyrektor Publicznego Przedszkola
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie
 Renata Jagielska