Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Podatkowego
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne.
2. Doświadczenie – co najmniej 6-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z podatkami i opłatami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II.  Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2. Umiejętność kierowania zespołem, delegowania zadań i egzekwowanie ich realizacji.
3. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Nadzór nad realizacją spraw należących do właściwości Referatu, a w szczególności w zakresie:
- prawidłowości wykonywania zakresu obowiązków na stanowiskach przez podległych pracowników,
- opracowywanie planów i prognoz dla Gminy w zakresie polityki podatków;
2. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla podatników z terenu gminy Sztum;
3. Prowadzenie postępowań podatkowych stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej;
4. Rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
5. Przygotowanie dokumentów do kolegium dotyczących odwołania od decyzji podatkowych;
6. Sporządzanie wniosków do PFRON o dotację celową na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień podatkowych,
7. Sporządzanie wniosków do WFOŚiGW o zwrot utraconych dochodów  z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości;
8. Sporządzanie informacji do sprawozdań ze skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym;
9. Sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej;
10. Przeprowadzanie kontroli podatkowych na podstawie upoważnienia Burmistrza;
11. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakresie danych potrzebnych do ustalenia i poboru podatków i opłat lokalnych.

IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku, o które kandydat się ubiega.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy:  1 etat
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie miesięczne.
4. Praca ma charakter pracy biurowej.
5. Wymagana dyspozycyjność.
6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Podatkowego, do dnia 24.11.2016r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Kierownika Referatu Podatkowego w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Małgorzaty Surdyka ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy i doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy, która uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura