Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
na zastępstwo na stanowisku ds. inwestycji gminnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie : minimum średnie techniczne budowlane
2. Minimum 12- miesięczny staż w pracy w zawodzie (zgodnie z wymaganym wykształceniem określonym w pkt.1) w administracji samorządowej, rządowej lub innych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
6. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
2. Dobra znajomość obsługi komputera, programów biurowych oraz poczty elektronicznej,
3. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się,  odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
1. W zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę:
- przygotowywanie warunków wyjściowych do prac projektowych,
- uzgadnianie dokumentacji lub programu inwestycji na etapie koncepcji,
- przyjmowanie i analiza dokumentacji projektowej pod względem zgodności z zawartą umową oraz przepisami prawa,
- uzyskiwanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie zgodnie z prawem budowlanym, rejestracja dziennika budowy,
- przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji realizowanych przez Referat i przydzielonych przez Kierownika Referatu,
- przygotowywanie projektów umów realizacji zadań inwestycyjnych przydzielonych przez Kierownika Referatu,
- wprowadzenie wykonawcy na plac budowy,
- kontrola realizowanej inwestycji, nadzór nad jakością prowadzonych robót, w tym czuwanie nad prowadzeniem robót zgodnie z dokumentacją techniczną i przetargową,
- rozliczanie rzeczowo – terminowo – finansowe inwestycji, w tym sprawdzanie zgodności z umową i stanem faktycznym wykonanych prac, współpraca z inspektorem nadzoru
- współudział w odbiorach robót częściowych, końcowych oraz ostatecznych,
- przygotowywanie dokumentów OT, PT po zakończeniu inwestycji,
- dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
2. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej na gminne inwestycje infrastrukturalne
3. Przygotowywanie korespondencji w sprawie prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych.
4. Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
5. Przygotowywanie wniosków na udzielenie zamówień publicznych, który stanowi podstawę do określenia przedmiotu i warunków zamówienia w zakresie inwestycji gminnych.

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
6. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
11. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. inwestycji gminnych, do dnia 25.03.2016r (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


ORII.2110.3.3.2016

 

Informacja o odwołaniu konkursu
na zastępstwo na stanowisku ds. inwestycji gminnych  
w Urzędzie Miasta i Gminy  Sztum

 

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo na stanowisku ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy  Sztum został odwołany.

 

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura